Logo

Elektroinstalacije

Općenito

Električna energija odlikuje se brojnim pogodnostima u odnosu na ostale oblike energije. To su prije svega raspodjela snage po potrebi, dinamičnost prijenosa energije i jednostavna regulacija snage, visoki stupanja djelovanja pri pretvorbi u drugi oblik energije, ekonomska i ekološka opravdanost uporabe, te jednostavna kontrola kakvoće i potrošnje. Posredovanjem elektroenergetskog sustava (EES) električna energija prenosi se do potrošačkih uređaja i postrojenja. Razina niskog napona (0,4 kV) je ono mjesto u elektroenergetskom sustavu gdje se sustav susreće sa najviše potrošača električne energije. Stoga postoji niz zahtjeva kojima treba odgovarati suvremeno izgrađena NN električna instalacija, a proje svega zadovoljavanje propisanih zaštitnih mjera. Zaštita od izravnog i neizravnog dodira dijelova instalacije pod naponom temelj je za sigurnu uporabu trošila u mreži. Trajni dodirni napon (traje 1 s) je maksimalno 50V.

Mjere zaštite od previsokog napona dodira u električnim instalacijama su :

 • zaštita sa zaštitnim vodičem (TT, TN, IT sustavi zaštite)
 • ugradnja zaštitnih strujnih sklopki (FID-sklopka)
 • ugradnja zaštitnih naponskih sklopki
 • zaštitno uzemljenje
 • zaštitno izoliranje
 • zaštitno nulovanje

Razdjelnici

Razdjelnici su mjesta u električnoj instalaciji gdje se vrši razdjeljivanje dovedene električne energije, odnosna raspodjela energije prema zahtjevima trošila. U razdjelnike se ugrađuju zaštitni elementi (FID-sklopke, zaštitni prekidači, kompaktni prekidači snage, motorske zaštitne sklopke, i sl.), upravljački elementi (sklopnici, grebenaste sklopke, tipkala, releji, vremenski releji, releji za nadzor, uklopni satovi, programabilni logički kontroleri, i sl.), te signalizacijski elementi (mjerni instrumenti, pokazni instrumenti, signalne svjetiljke, i sl.). Iz razdjelnika se napajaju drugi razdjelnici ili trošila pomoću napojnih kabela.

KABELI I VODIĆI

Kabeli prenose električno napajanje na razdjelnike ili trošila. Ovisno o vrsti i količini električne energije, te njenoj funkciji, odabiru se kabeli odgovarajućih presjeka i svojstava pogodnih za predviđenu namjenu. Kabeli i vodiči električki se izoliraju od okoline kako bi se smanjili gubici energije, te zaštitili ljudi i životinje od štetnog djelovanja električne struje. Ispravnost električne izolacije najlakše se provjerava mjerenjem električnog otpora izolacije.

Trošila

Općenito, trošila električne energije su svi uređaji čiji je rad uvjetovan električnim napajanjem. Normama je precizno definirano koje uvjete bilo koji stroj napojen električnom energijom treba ispunjavati da bi bio stavljen u funkciju, te bio bezopasan za korisnika i okolinu. Trošila mogu biti razne namjene : industrijski alati i strojevi, rasvjetna tijela, komunikacijska oprema, vozila, motori, pumpe, generatori, ventilatori, dizala, razna električna postrojenja, grijači, rashladni uređaji, i sl.)

Rasvjeta

Rasvjetna tijela specifična su vrsta trošila. U biti ona pretvaraju električnu energiju u svjetlosnu i toplinsku. Rasvjetnih tijela ima različitih vrsta, ovisno o snazi, intenzitetu, namjeni, vrsti i dizajnu. Uglavnom se dijele na industrijska i dekorativna, odnosno unutarnja i vanjska rasvjetna tijela. Normama je propisan intenzitet osvjetljenja za pojedina područja uporabe (proizvodni pogoni, skladišta, uredski prostori, pomoćne prostorije, javna rasvjeta, bolnice, škole, i sl.).

Uzemljenje

Prema propisima, razlikujemo tri karakteristične vrste uzemljenja: pogonsko, zaštitno i gromobransko. Pogonsko uzemljenje realizirano je ili samim sustavom mreže ili pojedinačnim uzemljivačem. Pod zaštitnim uzemljenjem se podrazumijeva električki vodljivo spajanje metalnih dijelova sa zemljom, a ono treba osigurati odvođenje neželjenih struja (kao posljedice kvara u distributivnom sustavu, kvara na potrošaču, statičkog naboja, signala smetnji, sklopnog prenapona, i sl.) najkraćim i najbržim putem u zemlju. Gromobransko uzemljenje je sustav koji treba osigurati siguran put za uklanjanje neželjenih naboja i struja koja su posljedica atmosferskog pražnjenja (munja, grom, prirodni izboj). Karakteristična veličina, koja određuje djelotvornost uzemljenja jest otpor uzemljenja. Dakle, otpor cijelog sustava uzemljenja treba biti što manji, da bi neželjene struje generirale što manje padove napona u mreži, te tako bile neopasne za čovjeka, životinje i uređaje u cijelom elektro-sustavu.

STRUKTURNA MREŽA

Strukturna mreža predstavlja instalaciju kabelskog mrežnog sustava višestruke namjene (prijenos podatkovne ili govorne komunikacije) izvedene kao jedan jedinstveni sustav ili kao više podsustava u jednoj ili više građevina s mogućnošću povezivanja u zajedničku cjelinu. Strukturna mreža najčešće se izvodi zvjezdastom topologijom. Središte mreže jednog sustava je komunikacijski razdjelnik koji sadrži čvorište mreže (aktivne i pasivne komponente) i povezan je bakrenim ili optičkim kabelima, a ponekad i bežičnim putem, sa krajnjim korisnicima (računala, serveri, printeri, telefoni, modemi, i sl.). Međunarodne norme definiraju performanse veze između dviju točaka povezivanja (veza između razdjelnika i priključnog mjesta), i to podjelom po klasifikaciji (Klase A do F - brzine prijenosa od 100 kHz do 600 MHz) i podjelom po kategoriji (cat.1 do cat.7 - prijenos mrežnih aplikacija od 1MHz do 600 MHz).

Ispitivanje električnih instalacija

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se u cilju utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu kojima ona moraju udovoljavati kada su u upotrebi, odnosno je li zbog nastalih promjena u tijeku uporabe ugrožavaju život i zdravlje osoba koje njima rukuju ili u njihovoj blizini borave i rade. Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkih propisa za niskonaponske električne instalacije” (NN br.05/10). Po završenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija na kojima se utvrdi primjena propisanih pravila zaštite na radu i tehnička ispravnost, izdaje se Zapisnik o ispitivanju električne instalacije, a za električne instalacije na kojima se utvrde određena odstupanja od propisanih zahtjeva, tj. neispravnost, izdaje se samo zapisnik s naznakom utvrđenih nedostataka i prijedlozima za njihovo otklanjanje, odnosno usklađivanje s propisanim zahtjevima.

Ispitivanje gromobranskih instalacija

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija obavljaju se sukladno “Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama” (NN br.87/08). Po završenom pregledu i ispitivanju gromobranskih instalacija na kojima se utvrdi primjena propisanih pravila zaštite na radu i tehnička ispravnost izdaje se Zapisnik o ispitivanju sustava zaštite od djelovanja munje na građevini, a za gromobranske instalacije na kojima se utvrde odstupanja od propisanih zahtjeva, izdaje se zapisnik s naznakom utvrđenih nedostataka i prijedlozima za njihovo otklanjanje, odnosno usklađivanje s propisanim zahtjevima.

Praktični savjeti

Ako se spremate graditi ili preurediti obiteljsku kuću, stan ili vikendicu, razmislite o slijedećem:

 • dobro je predvidjeti ugradnju portafona. Tako Vi i Vaši ukućani možete komotno komunicirati sa eventualnim nenajavljenim osobama, bez da se izlažete opasnosti od nepoznatih ili neželjenih osoba. Po provjeri identiteta, aktiviranje električne brave bit će dovoljno za otključavanje ulaznih vratiju
 • ne zaboravite zajednički antenski sustav. Sigurno ste već razmišljali o tome da imate svoj vlastiti mir pri gledanju utakmice, dok istovremeno Vaša supruga s djecom gleda omiljenu sapunicu. Vjerujte, po jedna RTV utičnica u svakoj sobi i dnevnom boravku dobro će doći.
 • mala strukturna mreža, po jedna utičnica u svakoj sobi i dnevnom boravku, razveselit će Vašu djecu, koja će, razmjenjujući podatke na računalima istovremeno imati pristup na internet. Vaša će supruga moći telefonirati sa svojom mamom, a Vi ćete dogovarati sa prijateljima termin za slijedeće kartanje.
 • uvijek imajte na umu da će u vrtu povremeno dobro doći priključak električne energije za napajanje tranzistora, mini-vaša za pranje auta, ili rasvjete za pokoju dužu roštiljadu.
 • automatska klizna ulazna ograda danas nije ništa spektakularno. Osim što je praktična, sigurna i radi na daljinski, nije pretjerano velika investicija, a treba joj osigurati električno napajanje.
 • da li ću uskoro poželjeti klimatizirati prostor ? Da, ove vrućine postaju nesnosne. Predvidite instalaciju i napajanje za klima uređaje.
 • bit će sigurno potrebno regulirati temperaturu prostora ! Ne zaboravite termostat.
 • UVIJEK se za pomoć pri rješavanju tehničkih pitanja i problema obratite registriranoj firmi ili obrtu, te ovlaštenom projektantu, koji su stručni i osposobljeni za rad sa električnim instalacijama i uređajima.
 • ne zaboravite : nestručno izvođenje i ispitivanje instalacija, ugradnja jeftinih i loših materijala, nestručno rukovanje aparatima i uređajima, te neizdavanje garancija za izvedene radove može biti OPASNO PO ŽIVOT !!!

Ako se spremate graditi ili preurediti proizvodni pogon, obrtničku radionicu ili poslovni prostor, razmislite o slijedećem :

 • bez strukturne komunikacijske mreže danas nema modernog poslovanja
 • kvalitetna rasvjeta doprinosi povećanju radne učinkovitosti, te čuva zdravlje.
 • prostor treba odgovarajuće grijati, odnosna hladiti.
 • kontrola pristupa , te evidencija radnog vremena potrebna je mnogim poslodavcima.
 • kompenzacijom jalove energije u industrijskim pogonim postižu se ogromne uštede.
 • vatrodojavne centrale štite nas od požara.
 • protuprovalni alarmi štite nas od razbojnika.
 • besprekidna napajanja osiguravaju naše podatke u računalima pri nestanku el. energije.
 • sistemi nužne rasvjete sprečavaju nastanak panike pri nestanku el. energije.
 • UVIJEK se za pomoć pri rješavanju tehničkih pitanja i problema obratite registriranoj firmi ili obrtu, te ovlaštenom projektantu, koji su stručni i osposobljeni za rad sa električnim instalacijama i uređajima.
 • ne zaboravite : nestručno izvođenje i ispitivanje instalacija, ugradnja jeftinih i loših materijala, nestručno rukovanje aparatima i uređajima, te neizdavanje garancija za izvedene radove može biti OPASNO PO ŽIVOT !!